Impressum

Impressum

Za treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej i oferowane za jej pośrednictwem usługi odpowiada

Katja Hanske
Tłumacz dyplomowany i przysięgły, BDÜ

Sanddornweg 11a
15745 Wildau
Niemcy
Tel: +49 (0) 3375-2511397

E-Mail: mail@katja-hanske.de

NIP-VAT: DE313552373

© 2018 Katja Hanske

Odpowiedzialność cywilna z tytułu działalności i posiadania mienia:

AIG Europe Limited
Neue Mainzer Straße 46 - 50, 60311 Frankfurt am Main, Niemcy

Platforma UE do Internetowego Rozstrzygania Sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami:

www.ec.europa.eu/consumers/odr

Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

Treść niniejszej strony internetowej została opracowana z zachowaniem największej staranności, nie ponoszę jednak odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność i aktualność treści oraz treści powiązanych stron internetowych, na które nie mam wpływu.

Zgodnie z przepisami ustawy (§§ 8 do 10 TMG) nie jestem zobowiązana do bezpośredniego lub pośredniego nadzorowania prawidłowości i zgodności z prawem informacji udostępnianych przez osoby trzecie, wykraczającego poza powszechny obowiązek należytej staranności przy tworzeniu treści. Jeżeli uzyskam informację, iż treści powiązanych stron internetowych naruszają prawo, niezwłocznie te treści z mojej strony internetowej usunę. Jednak odpowiedzialność za treści powiązane mogę przejąć dopiero od momentu, w którym uzyskałam wiedzę o ich niezgodności z prawem.

Wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu nie mogą być rozpowszechniane lub kopiowane bez wyraźnej zgody osoby wymienionej w impressum.

Wszystkie treści zostały opracowane przeze mnie lub z wykorzystaniem materiałów oznaczonych jako dostępne publicznie. Jeżeli jednak doszło do nieumyślnego naruszenia praw autorskich lub majątkowych, proszę powiadomić mnie o tym fakcie, a ja niezwłocznie usunę stosowne treści.

Jednoznacznie sprzeciwiam się wykorzystaniu przez osoby trzecie danych kontaktowych opublikowanych w impressum do przesyłania niezamówionej reklamy. W przypadku otrzymania niepożądanej korespondencji reklamowej, niepożądanych reklam telefonicznych itp., zastrzegam sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych.