OWH

Ogólne warunki handlowe

1. Zakres obowiązywania
(1) Niniejsze warunki handlowe obowiazują dla umów zawartych pomiędzy Tłumaczem a Zleceniodawcą, o ile nic innego nie zostało wyraźnie ustalone lub o ile nic innego nie zostało prawnie określone. Udzielając Tłumaczowi zlecenia, Zleceniodawca uznaje niniejsze warunki handlowe i obowiązują one przez cały okres trwania stosunku umownego z Tłumaczem. Odmienne ustalenia wymagają od obu stron uzgodnień w formie pisemnej.
(2) Ogólne warunki handlowe Zleceniodawcy są tylko wtedy wiążące dla Tłumacza, jeśli Tłumacz wyrazi na nie zgodę przed zawarciem umowy.
(3) W przypadku, gdy Zleceniodawca działa w imieniu strony trzeciej, umowa jest zawierana wyłącznie pomiędzy Tłumaczem a Zleceniodawcą. Zleceniodawca musi terminowo realizować zobowiązania płatnicze wobec Tłumacza, niezależnie od płatności realizowanych przez swoich klientów czy innych przedsiębiorstw powiązanych.

2. Udzielanie zleceń
(1) Przed przyjęciem zlecenia Zleceniodawca otrzymuje od Tłumacza pisemną ofertę zawierającą wszystkich istotne dane zlecenia – w szczególności rodzaj usługi, formę dostawy, termin dostawy, przewidywaną lub ustaloną cenę (zwaną poniżej „Ofertą“). Do wszystkich podanych cen należy doliczyć koszty dostawy/wysyłki oraz podatku VAT, jeśli takie koszty występują.
(2) Zlecenie uznaje się za udzielone dopiero po zaakceptowaniu oferty, a tym samym niniejszych ogólnych warunków handlowych, przez Zleceniodawcę w formie pisemnej (e-mailem, pocztą).
(3) Jeśli Zleceniodawca przed udzieleniem zlecenia nie przedstawi Tłumaczowi całego, lecz tylko część tekstu źródłowego, tekst i okaże się, że dostarczony tekst źródłowy jest niezgodny z informacjami podanymi przez Zleceniodawcę przed udzieleniem zlecenia (w szczególności informacjami o objętości i charakterze tekstu, stopniu trudności itp.) lub gdy istnieją powody określone w punkcie 6 (3), tłumacz zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia, gdy otrzyma cały tekst. Takie postępowanie nie stanowi uzasadnienia dla jakichkolwiek roszczeń z tytułu odszkodowania przez Zleceniodawcę.
(4) O ile udzielenie zlecenia polega na tym, że Tłumacz oferował wykonanie tłumaczeń w Internecie, Zleceniodawca zrzeka się z potencjalnie przysługującego mu prawa do odwołania zlecenia w przypadku, gdy Tłumacz rozpoczął pracę nad tłumaczeniem i zawiadomił o tym Zleceniodawcę.

3. Wykonanie tłumaczenia i zakres dostawy
(1) Zlecenia są realizowane starannie i zgodnie ze wszelkimi zasadami prawidłowego wykonywania zawodu. Tłumacz zastrzega sobie prawo dodania komentarzy, przypisów itp., jeśli takie środki sprzyjają lepszemu zrozumienu tekstu docelowego.
(2) Zleceniodawca otrzymuje wynik pracy Tłumaczki w formie uzgodnionej w ofercie. Zleceniodawca nie ma żadnych praw do otrzymania materiałów dodatkowych powstających ewentualnie w trakcie pracy nad tłumaczeniem (np. glosariusze lub pamięci tłumaczeniowe).

4. Obowiązek współdziałania i wyjaśnienia Zleceniodawcy
(1) Tłumacz zastrzega sobie prawo do otrzymywania wyjaśnień od Zleceniodawcy w przypadku występowania niejasności w tekście źródłowym. Jeśli to nie jest możliwe, Tłumacz wykonuje tłumaczenie zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem w formie ogólnie zrozumiałej i akceptowalnej.
(2) Zleceniodawca musi pisemnie i przed rozpoczęciem pracy podać Tłumaczowi informacje o przeznaczeniu tekstu (np. czy tłumaczenie ma być tylko informacją wewnętrzną czy drukowanym tekstem przeznaczonym do publikacji) oraz o specjalnych warunkach wykonywania tłumaczenia (np. tłumaczenie na nośnikach danych, tłumaczenie z użyciem specjalnych programów komputerowych czy ze specjalnym układem graficznym, liczbą egzemplarzy, gotowości do druku, formatowania itp.).
(3) Jeśli tłumaczenie jest przeznaczone bezpośrednio do druku, Zleceniodawca musi poinformować o tym Tłumacza przed rozpoczęciem pracy i przed drukiem przesłać Tłumaczowi kopię do korekty. Nazwy i liczby muszą być sprawdzone przez Zleceniodawcę. Jeśli zaniecha on tej czynności, odpowiedzialność za potencjalne błędy ponosi Zleceniodawca.
(4) W momencie udzielenia zlecenia lub natychmiast potem należy Tłumaczowi oddać do dyspozycji wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do rzetelnego wykonania tłumaczenia (spisy pojęć fachowych, terminologia wiążąca używana w firmie Zleceniodawcy, ilustracje, rysunki, tabele, znaczenie skrótów specjalnych itp.). Informacje te należy dostarczyć bez specjalnego żądania Tłumacza. Jeśli taki materiał informacyjny nie zostanie przekazany, pojęcia fachowe zostaną przetłumaczone w formie ogólnie przyjętej i zrozumiałej. Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z braku lub opóźnionego przekazania materiałów informacyjnych lub instrukcji.
(5) Zleceniodawca przejmuje odpowiedzialność za prawa autorskie do tekstów i ilustracji i gwarantuje, że mogą one zostać poddane legalnemu opracowaniu. Zleceniodawca zwalnia Tłumacza z wszystkich potencjalnych roszczeń stroń trzecich wynikających z nieświadomego naruszania praw autorskich.
(6) Zleceniodawca musi bezzwłocznie i pisemnie potwierdzać otrzymanie tłumaczenia (e-mailem lub pocztą). Z niespełnienia tego zobowiązywania nie wynikają wobec Tłumacza żadne roszczenia z tytułu nieprzestrzegania terminu dostawy.

5. Termin dostawy, siła wyższa
(1) Do opóźnienia dostawy może dojść tylko wtedy, gdy termin dostawy został w formie pisemnej wyznaczony na konkretną godzinę określonego dnia kalendarzowego, a zamówione świadczenie nie zostało zrealizowane do tego terminu. W przypadku, gdy Tłumacz nie jest w stanie zrealizować zamówionego świadczenia w wyznaczonym terminie, bezzwłocznie poinformuje o tym Zleceniodawcę.
(2) Tłumacz nie jest odpowiedzialny za opóźnienie, jeśli nie może zrealizować świadczenia zgodnie z ustaleniami z powodu działania siły wyższej lub z powodów, na które on sam nie ma wpływu (np. zachorowanie, przerwy w dostawie prądu, wirusy komputerowe, problemy przy wysłaniu czy otrzymywaniu e-maili, itp.). Jeśli tekst źródłowy przekazany przez Zleceniodawcę jest nieczytelny, format lub termin jego dostarczenia jest niezgodny z ustaleniami, Tłumacz również nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia. Tłumacz zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania w takich przypadkach Zleceniodawcy o opóźnieniu.
(3) Wówczas, obie strony dołożą starań, aby znaleźć takie rozwiązanie, które umożliwi realizację powziętych zobowiązań mimo opóźnienia. Nowy termin dostawy można uzgodnić wyłącznie za obustronną pisemną zgodą. Nowy termin dostawy można uzgodnić wyłącznie za obustronną pisemną zgodą.
(4) W takich przypadkach jednak, zarówno Tłumacz, jak i Zleceniodawca mają prawo odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Jeśli część ustalonych świadczeń została już zrealizowana w momencie odstąpienia od umowy, Tłumaczowi należy się wynagrodzenie proporcjonalne do zrealizowanej części świadczenia. Pozostałe prawa, w szczególności wszelkie roszczenia o odszkodowanie, są w takich przypadkach wykluczone.

6. Ochrona danych, poufność
(1) Tłumacz zobowiązuje się traktować wszystkie informacje o Zleceniodawcy i jego przedsiębiorstwie, których dowie się w związku ze zleceniem za ścisłe poufne. Na życzenie Zleceniodawcy może zostać zawarta specjalna umowa o zachowaniu w tajemnicy.
(2) Tłumacz ma prawo konsultować się z niezależnymi współpracownikami lub specjalistami w celu realizacji zlecenia lub zapewnienia jakości. W przypadku, gdy współpraca z osobą trzecią jest niezbędna, Tłumacz zagwarantuje, że tajne informacje będą traktowane poufnie zgodnie z 6 (1) również przez tę osobę trzecią i że żadna inna osoba, której współpraca nie jest bezpośrednio konieczna do realizacji zlecenia lub zapewnienia jakości nie otrzyma takich informacji.
(3) Tłumacz zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii każdego tłumaczenia dla celów dokumentacyjnych, jeśli Zleceniodawca nie sprzeciwi się temu w momencie zawarcia umowy.
(4) Tłumacz zastrzega sobie prawo do wykorzystywania tekstów, które po przetłumaczeniu staną się publicznie dostępne (np. drukowane teksty czy strony internetowe), jako referencji.
(5) Powyższe ustalenia nie obowiązują dla tekstów o treściach karalnych czy naruszających dobre obyczaje. Tłumacz ma prawo odrzucić takie teksty nawet po przyjęciu zlecenia.

7. Wypowiedzenie umowy
(1) Jeśli Zleceniodawca wypowiada zawartą umowę, nie posiadając do tego praw ustawowych lub umownych, jest on zobowiązany do wypłaty Tłumaczowi wynagrodzenia za świadczenie zrealizowane do chwili otrzymania przez Tłumacza wypowiedzenia zgodnie z ustalonymi warunkami wynagrodzenia.
(2) Zleceniodawca musi wypłacić Tłumaczowi wynagrodzenie uwzględniając zaoszczędzone wydatki wzgl. utracone dochody, które Tłumacz mógł ewentualnie uzyskać, wykorzystując czas i siłę roboczą na realizację innego zlecenia.
(3) Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko we formie pisemnej.

8. Odpowiedzialność cywilna
(1) Za szkody majątkowe i materialne Tłumacz odpowiada tylko w przypadku rażącego niedbalstwa lub działania z premedytacją. Ponadto Tłumacz odpowiada za szkody majątkowe i materialne w przypadku lekkiego niedbalstwa, jeśli naruszone zostały istotne postanowienia umowy.
(2) Odpowiedzialność Tłumacza za szkody majątkowe i materialne z możliwością ubezpieczenia jest ograniczona do wartości kwoty wynagrodzenia za dane zlecenie, a odpowiedzialność Tłumacza za szkody majątkowe i materialne bez możliwości ubezpieczenia jest, o ile jest to prawnie dopuszczalne, ograniczona do wysokości 1000 EUR.
(3) Tłumacz nie odpowiada za poprawność merytoryczną tekstu źródłowego, w szczególności za poprawność natury prawnej i technicznej. Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności, jeśli w momencie udzielenia zlecenia zawiadomił Zleceniodawcę o tym, że wyznaczony przez niego termin dostawy nie pozwala na wykonanie zlecenia zgodnie ze standardowymi wymaganiami jakościowymi.
(4) Za roszczenia z tytułu odszkodowania stron trzecich (nie będących stronami umowy) Tłumacz nie odpowiada.
(5) Tłumacz nie odpowiada za uszkodzenia transportowe (transmisja elektroniczna przez e-mail czy fizyczna za pośrednictwem poczty). Tłumacz korzysta ze standardowego i aktualizowanego programu antywirusowego, nie odpowiada jednak za potencjalne szkody spowodowane przez wirusy komputerowe.
(6) Tłumacz nie odpowiada za utratę dokumentów w wyniku pożaru, działania wody, sił natury, włamania do biura czy kradzieży. Tłumacz nie odpowiada również za nieprzestrzeganie terminu dostawy z powodów wymienionych w (5).
(7) Tłumacz nie odpowiada za szkody wynikające ze zmian w tłumaczeniu, dokonanych przez Zleceniodawcę czy osoby trzecie. Tłumacz nie ponosi również odpowiedzialności w przypadkach wymienionych w (4).

9. Reklamacja, roszczenia gwarancyjne
(1) Za błędy w wykonanym tłumaczeniu można uznać wyłącznie udowodnione błędy gramatyczne, ortograficzne i merytoryczne. Zmiany stylistyczne na życzenie Zleceniodawcy nie są uważane za błędy, jeśli wykonane tłumaczenie było poprawne pod względem merytorycznym, gramatycznym i ortograficznym. Zmiany w tłumaczeniu wprowadzone przez Zleceniodawcę bez zgody Tłumacza powodują utratę prawa do roszczeń gwarancyjnych.
(2) Tłumacz nie odpowiada za błędy spowodowane przez nieczytelne, nieprawidłowe czy niekompletne teksty źródłowe czy błędne wytyczne dotyczące terminologii podane przez Zleceniodawcę.
(3) Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności, jeśli w momencie udzielenia zlecenia zawiadomił Zleceniodawcę o tym, że wyznaczony przez niego termin dostawy nie pozwala na wykonanie zlecenia zgodnie ze standardowymi wymaganiami jakościowymi.
(4) Zleceniodawca ma prawo zażądać od Tłumacza korekty tłumaczenia (z wyjątkiem błędów określonych w 9 (1)). Reklamacje dotyczące jakości tłumaczenia należy złożyć w terminie 14 dni od otrzymania tłumaczenia wraz z dokładnym wyjaśnieniem potencjalnych błędów. Błędy muszą być wystarczająco uzasadnione i wyjaśnione w formie pisemnej. Jeśli Tłumacz nie otrzyma reklamacji w ciągu 14 dni od dostarczeniu tłumaczenia, tłumaczenie jest uznawane za poprawne i Zleceniodawca zrzeka się wszelkich roszczeń, do których mógłby ewentualnie mieć prawo z tytułu stwierdzonych błędów.
(5) Tłumacz zastrzega sobie prawo do usuwania błędów. Zleceniodawca zobowązany jest przyznać Tłumaczowi adekwatną ilość czasu na usunięcie błędów. Jeśli Zleceniodawca tego odmówi, Tłumacz zostaje zwolniony z obowiązku usuwania błędów i z gwarancji. Jeśli Tłumacz nie usunie błędów w stosownym terminie, odmówi usunięcia błędów lub jeśli usunięcie błędów uznane zostanie za nieskuteczne, Zleceniodawca może po konsultacji z Tłumaczem zlecić osobie trzeciej usunięcie błędów na koszt Tłumacza (do wysokości wartości zlecenia), lub zażądać zmniejszenia wynagrodzenia Tłumacza. Usuwanie błędów uznane zostaje za nieskuteczne, gdy tłumaczenie zawiera istotne błędy nawet po wielokrotnych poprawkach. Zleceniodawca nie ma jednak prawa do zmniejszania wynagrodzenia w przypadku nieistotnych błędów.
(6) Roszczenia gwarancyjne nie uprawniają Zleceniodawcy do wstrzymania ustalonych zapłat.

10. Wynagrodzenie, kalkulacja cen
(1) Cena za tłumaczenia obliczana jest na podstawie długości tekstu źródłowego i stopnia trudności. Cena podawana w ofercie jest wiążąca, o ile w ofercie nie jest określona wyraźnie jako cena niewiążąca. W takim przypadku rozliczenie za tłumaczenia nastąpi na podstawie faktycznego nakładu czasu lub pracy.
(2) Z reguły wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie liczby wierszy standardowych wzgl. liczby słów. Alternatywnie możliwa jest negocjacja stałej ceny (również dla świadczeń dodatkowych, jak np. korekta czy zbieranie informacji). Minimalna wartość zlecenia to 15 EUR. Podatek VAT, jeśli wymagany, doliczany jest do podanej ceny.
(3) Jeśli cena obliczana jest na podstawie liczby wierszy standardowych, za wiersz standardowy uznaje się każdy rozpoczęty wiersz tekstu źródłowego składający się z 55 znaków (łącznie ze spacjami). Jeśli tekst źródłowy nie został przekazany w formie pliku poddającego się bezpośredniej edycji, lecz wyłącznie w postaci skanu, w formacie PDF, w postaci kserokopii, faksu czy tekstu odręcznego, cena za tłumaczenie ustalana jest na podstawie liczby wierszy w tekście docelowym.
(4) Kwotę wyszczególnioną na rachunku należy uiścić bezzwłocznie po ostatecznym przyjęciu gotowego tłumaczenia bez skonto i bez żadnych innych potrąceń. Termin ostatecznego przyjęcia wynika z 9 (4).
(5) Dodatkowo do ustalonego wynagrodzenia Tłumacz ma prawo do zwrotu kosztów rzeczywistych (np. za zbieranie informacji), jeśli takie dodatkowe koszty były uzgodnione ze Zleceniodawcą. W przypadku dużych zleceń Tłumacz ma prawo zażądać zaliczki, jeśli zaliczka ta jest niezbędna do wykonania zlecenia. W uzasadnionych przypadkach Tłumacz może wstrzymać przekazanie rezultatu swojej pracy do momentu zapłacenia przez Zleceniodawcę wynagrodzenia w pełnej wysokości.
(6) Jeśli wysokość wynagrodzenia nie została ustalona, należy uiścić stosowne i standardowe wynagrodzenia na podstawie typu i stopnia trudności tłumaczenia. W tym przypadku uważa się za stosowne i standardowe wynagrodzenie stawki wymienione w niemieckiej ustawie o wynagrodzeniach i odszkodowaniach niemieckiego wymiaru sprawiedliwości (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz JVEG).

11. Zastrzeżenie własności i prawa autorskie
(1) Do czasu uiszczenia pełnej należności wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Tłumacza. Do tego czasu Zleceniodawca nie ma prawa do wykorzystania tłumaczenia.
(2) Tłumacz posiada prawa autorskie do tłumaczenia (zob. niemiecką ustawę o prawach autorskich UrhG § 3).
(3) Przekazanie tłumaczenia przez Zleceniodawcę czy cedowanie praw do tłumaczenia na osoby trzecie wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Tłumacza. Bez uprzedniej pisemnej zgody Tłumacza przetłumaczony materiał nie może zostać zapisany w bazie danych czy wykorzystany lub przetwarzany elektronicznie w inny sposób. To zastrzeżenie obowiązuje szczególnie w przypadku wykorzystania materiału w systemach dostępnych w Internecie.
(4) Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian zafałszowujących lub wypaczających sens tekstu, dodając tekst lub opuszczając jego fragmenty. Przetłumaczony materiał nie może być wypaczany czy w inny sposób zniekształcany w rozumieniu § 14 niemieckiej ustawy o prawach autorskich (UrhG). Jeśli Zleceniodawca dokona jakichkolwiek zmian na tłumaczeniu, Tłumacz nie odpowiada za ich skutki.
(5) Jeśli tłumaczenie przeznaczone jest do publikacji, imię i nazwisko Tłumacza muszą być podane na kopiach tekstu w widocznym miejscu razem z pełnioną przez niego funkcją tłumacza. Przed ostateczną publikacją Zleceniodawca zobowiązany jest do przesłania Tłumaczowi kopii dokumentu do sprawdzenia.
(6) Jeśli tłumaczenie zostanie opublikowane w Internecie, imię i nazwisko Tłumacza muszą być wymienione w widocznym miejscu na stronie, na której tłumaczenie zostało opublikowane. W tym samym miejscu musi w widocznym miejscu znaleźć się link do strony Tłumacza o treści "Übersetzung von Katja Hanske" (lub "Translation by Katja Hanske" lub "Przetłumaczone przez Katję Hanske").

12. Stosowane prawo, sąd właściwy, miejsce wykonania zobowiązania, klauzula salwatoryjna
(1) Dla zlecenia i wszystkich roszczeń wynikających z niego obowiązuje prawo niemieckie. Miejscem wykonania i sądem właściwym jest miejsce zamieszkania Tłumacza.
(2) W razie nieważności niektórych postanowień niniejszych ogólnych warunków handlowych pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W miejsce nieważnych lub nieskutecznych postanowień niniejszych ogólnych warunków handlowych, strony zobowiązują się do podjęcia innych, jak najbardziej zbliżonych pod względem merytorycznym z pierwotnymi postanowieniami i jak najbardziej bliskich pierwotnie zamierzonemu sensowi.
(3) Klauzulę salwatoryjną stosuje się tylko w przypadku braku efektywnego prawa właściwego a klauzula ma umożl